استخدامتان را رایگان شروع کنید

۷/۵%-

مقدماتی

۶۰ هزار تومان ماهانه
۱ فرصت شغلی
۱ انتشار در کاریابی
کاربر نامحدود
دریافت رزومه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷

پیشرفته

۲۵۰ هزار تومان ماهانه
۵ فرصت شغلی
۵ انتشار در کاریابی
کاربر نامحدود
دریافت رزومه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷

حرفه ای

۹۰۰ هزار تومان ماهانه
۲۰ فرصت شغلی
۲۰ انتشار در کاریابی
کاربر نامحدود
دریافت رزومه نامحدود
پشتیبانی ۲۴/۷

سفارشی

بسته های سفارشی برای سازمان ها
مطابق با درخواست شما

+ ۲۰ فرصت شغلی
یکپارچگی پیشرفته
امکانات اختصاصی
درخواست قرارداد سفارشی
امنیت مضاعف